Opći uvjeti I Izjava o privatnosti

OPĆI UVJETI I ODREDBE

Društvo AVANT CAR d.o.o. iznajmljuje vozila u skladu s uvjetima koji čine sastavni dio predmetnog Ugovora o najmu. Najmoprimac izjavljuje da je upoznat s ovim općim uvjetima i odredbama prije sklapanja Ugovora o najmu, da ih razumije, potvrđuje i prihvaća, što potvrđuje svojim potpisom.

DEFINICIJA UGOVORNIH STRANAKA

Najmodavac je društvo AVANT CAR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, odnosno sve poslovnice društva.

Najmoprimac je:

a.) fizička osoba koja potpisuje i/ili produljuje predmetni Ugovor o najmu;

b.) pravni subjekt odnosno pravni zastupnik pravnog subjekta ili osoba koju je pravni zastupnik pravnog subjekta opunomoćio za potpisivanje i/ili produljenje predmetnog Ugovora o najmu;

c.) vozač (pod uvjetom da nije potpisnik predmetnog Ugovora o najmu) te dodatni vozač, odnosno svaka osoba koja je ovlaštena upravljati vozilom temeljem predmetnog Ugovora o najmu; pojam „dodatni vozač” odnosi se mutatis mutandis na svaku treću osobu koja nije ovlaštena upravljati vozilom temeljem predmetnog Ugovora o najmu, no bez obzira na prethodno navedeno, ona po nahođenju ili krivnjom Najmoprimca upravlja vozilom bez znanja Najmoprimca.

Najmoprimac, odnosno potpisnik predmetnog Ugovora o najmu, vozač i svi dodatni vozači pojedinačno jamče za sve obveze i odgovornosti, uključujući sva plaćanja u okviru predmetnog Ugovora o najmu. Najmoprimac, odnosno potpisnik predmetnog Ugovora o najmu, jamči svojim potpisom da su svi vozači iznajmljenog vozila u skladu s predmetnim Ugovoru o najmu obaviješteni o prethodno navedenom jamstvu, s kojim su bezuvjetno i izričito suglasni.

1. OVLAŠTENO UPRAVLJANJE VOZILOM:

NAJMOPRIMAC SE OBVEZUJE I POTVRĐUJE SLJEDEĆE – ZA UPRAVLJANJE VOZILOM OVLAŠTENE SU ISKLJUČIVO SLJEDEĆE OSOBE:

a.) osobe starije od 21 godine koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje dvije godine i koje ispunjavaju druge moguće uvjete osiguravajućeg društva; od navedenog uvjeta izuzimaju se osobe u dobi od 18 godina ili starije koje posjeduju vozačku dozvolu kraće od dvije godine ako plate dodatnu participacijsku naknadu prema važećem cjeniku kao „mladi vozač” temeljem važećeg zakonodavstva i sukladno s uobičajenom praksom;

b.) osobe koje su u skladu s predmetnim Ugovorom o najmu ovlaštene za upravljanje vozilom te

c.) osobe koje potvrde ne samo odredbe predmetnog Ugovora o najmu i uvjete i odredbe najma nego i, prije svega, odgovornost za obveze; ako te osobe ne potvrde svoju upoznatost s navedenim sadržajima vlastoručnim potpisom, to izričito i bezuvjetno jamči potpisnik ovog Ugovora o najmu. Najmoprimac u potpunosti jamči da su svi gore navedeni uvjeti ispunjeni kumulativno.

2. NAJMOPRIMAC SE OBVEZUJE NE KORISTITI IZNAJMLJENO VOZILO:

a.) za komercijalni prijevoz putnika ili roba, kao što je taksi služba ili drugi oblik prijevoza putnika i roba; b.) za sudjelovanje u sportskim i drugim natjecanjima i testiranjima vozila; c.) za obavljanje djelatnosti vozačke škole ili drugih oblika poučavanja vožnje motornih vozila;

d.) za pogon ili vuču vozila i drugih predmeta;

e.) za podnajam ili omogućavanje uporabe vozila trećoj osobi koja nije navedena sukladno s predmetnim Ugovorom o najmu; prethodna odredba ne odnosi se na najmoprimce koji se bave djelatnošću rent-a-cara, a s kojima je Najmodavac upoznat u vrijeme potpisivanja predmetnog Ugovora o najmu;

f.) ako je vozač pod utjecajem alkohola, lijekova ili narkotika, sedativa, hipnotičkih droga i drugih medicinskih pripravaka, odnosno drugih psihoaktivnih tvari nakon čije se konzumacije ne preporučuje ili je zabranjeno upravljanje vozilima;

g.) ako je vozilo, suprotno tehničkoj dokumentaciji proizvođača, preopterećeno putnicima, prtljagom ili robom, ili je nepravilno natovareno, odnosno natovareno protivno važećim propisima;

h.) ako vozilo nije u voznom stanju ili je njegova tehnička ispravnost upitna, što je poznato ili bi trebalo biti poznato Najmoprimcu s obzirom na regulatorne i unutarnje odredbe u pogledu tehničke ispravnosti vozila; i) ako u okviru produljenog razdoblja najma istekne registracija ili osiguranje vozila i Najmodavac pozove Najmoprimca da vrati iznajmljeno vozilo prije isteka;

j.) izvan regionalnih cesta razreda I, II i III; k.) protivno prometnim propisima (o šumskim cestama, poljoprivrednim cestama, cestama bez suvremenog kolničkog zastora, cestama s rupama ili makadamskim cestama i sličnim cestama);

l.) ako ne poštuje pravila vožnje u skladu s uvjetima vožnje;

m.) u nezakonite svrhe (kao što su carinski prekršaji);

n.) za prijevoz zapaljivih ili opasnih tvari te o.) u bilo koje druge svrhe protivne potpisanom Ugovoru o najmu, uvjetima najma i važećim propisima, kao i u ostale svrhe koje bi mogle na bilo koji način ugroziti ili prekršiti prava Najmodavca o pravu vlasništva.

Najmoprimac je obvezan platiti naknadu za svako ponašanje protivno navedenim odredbama Najmodavcu, koji može po vlastitom nahođenju, uz zahtjev za procijenjenu odštetu i gubitak dobiti, tražiti rani raskid predmetnog Ugovora o najmu uključujući sve posljedice i uključujući neposredno oduzimanje vozila Najmodavca. Gubitak dobiti računa se prema iznosu dnevne cijene najma sukladno s preporučenim cjenikom Najmodavca (popis preporučenih prodajnih cijena u poslovnicama) za svaki dan u kojemu se vozilo ne može koristiti u svrhe djelatnosti Najmoprimca.

3. PREUZIMANJE I DOSTAVLJANJE IZNAJMLJENOG VOZILA:

Najmoprimac preuzima vozilo u savršenom radnom stanju, sa svom zakonski propisanom opremom i ostalim dodacima (kompletom prve pomoći, sigurnosnim trokutom, reflektirajućim prslukom, rezervnim kotačem, osnovnim alatima, kompletom žarulja i ostalom obveznom opremom), registrirano, osigurano, s originalnim identifikacijskim dokumentima, fotokopijom certifikata o homologaciji i polici osiguranja; originali potonjih dostupni su u registriranom uredu Najmodavca. U vrijeme preuzimanja iznajmljenog vozila, Najmoprimac je obvezan odmah provjeriti vozilo, njegove dodatke i dokumentaciju koje potvrđuje potpisivanjem zapisnika o preuzimanju vozila (odjava) koji je sastavni dio predmetnog Ugovora o najmu. Kasnije uložene žalbe neće se uvažavati. Najmoprimac je odgovoran za iznajmljeno vozilo, njegovu dokumentaciju i dodatke. Tijekom razdoblja trajanja Ugovora o najmu vozilo ostaje neotuđivo vlasništvo Najmodavca. Najmoprimac se obvezuje vratiti iznajmljeno vozilo u istom stanju u kojemu je ono bilo u trenutku preuzimanja. Najmoprimac je obvezan vratiti iznajmljeno vozilo na dan, u vrijeme i na mjesto dogovoreno predmetnim Ugovorom o najmu. Prilikom vraćanja iznajmljenog vozila sastavlja se zapisnik o stanju vraćenog iznajmljenog vozila (prijava) i on čini sastavni dio predmetnog Ugovora o najmu. Kada se koristi usluga „ostavljanja ključa” u sefu, korisnik je odgovoran za vozilo dok ga ne preuzme i pregleda osoblje Najmodavca. Najmoprimac se obvezuje vratiti iznajmljeno vozilo u stanju koje u obzir uzima količinu normalne potrošnje vozila, bez novih oštećenja, bez tehničkih grešaka, propisno održavano, s punim spremnikom goriva, čisto, bez predmeta koji pripadaju trećim osobama te u potpunosti pripremljeno za normalno korištenje, sa svom pripadajućom opremom, dodacima i dokumentacijom. Ako Najmodavac odmah u trenutku vraćanja vozila ili na osnovi tehničke inspekcije iznajmljenog vozila obavljene najkasnije 5 (pet) dana od dana povratka vozila bude smatrao da stanje iznajmljenog vraćenog vozila (čistoća, razina goriva i slično) nije primjereno, ima pravo naložiti nužne sanacije i izvršiti druge radnje na trošak Najmoprimca kako bi iznajmljeno vozilo vratio u prvobitno stanje. Ako Najmoprimac ne preda sve primljene dokumente u vezi s iznajmljenim vozilom ili pripadajućom opremom, odnosno dodacima, obvezan je pokriti troškove navedenih stvari. Ključni su dijelovi vozila označeni brojem proizvođača. Ako Najmodavac utvrdi da bilo koji dio nedostaje ili je zamijenjen, ima pravo svu nastalu štetu staviti na račun Najmoprimca.

4. RAZDOBLJE NAJMA:

Najmanje je razdoblje najmanje 24 sata. Ako Najmoprimac prekorači dogovoreno vrijeme povratka, prvih se 59 minuta ne naplaćuje. Nakon toga, svaki dodatni sat naplaćivat će se po dnevnoj cijeni neograničenih kilometara. Najmoprimac je obvezan obavijestiti Najmodavca o produženju predmetnog Ugovora o najmu najmanje 24 sata unaprijed i dobiti odobrenje. To se može učiniti u bilo kojem uredu društva AVANT CAR d.o.o. u Hrvatskoj. U slučaju potpunog uništenja ili protupravnog prisvajanja (krađe) iznajmljenog vozila u razdoblju trajanja najma, predmetni Ugovor o najmu bit će prijevremeno raskinut na dan uništenja ili protupravnog prisvajanja iznajmljenog vozila, nakon čega Najmoprimac gubi pravo posjedovanja vozila. U slučaju da Najmoprimac ne produži predmetni Ugovor o najmu ili ne vrati iznajmljeno vozilo u skladu s odredbama predmetnog Ugovora o najmu, Ugovor se raskida na dan kada Najmodavac ponovno bude posjedovao iznajmljeno vozilo. U takvom slučaju Najmoprimac izričito i bezuvjetno prihvaća pravo Najmodavca na oduzimanje vozila i prethodno daje ovlast Najmodavcu da preuzme vozilo. Ako se utvrdi da su vlasnička prava Najmodavca na vozilo jednaka prethodno navedenima, Najmoprimac potpisuje zapisnik o stanju iznajmljenog vozila u vrijeme uživanja vlasničkih prava, izričito i bezuvjetno priznajući njegov sadržaj. Navedeni zapisnik priprema Najmodavac.

Osim slučajeva navedenih u prethodnom stavku, Najmoprimac jamči Najmodavcu izričito i bezuvjetno pravo na oduzimanje vozila u slučaju raskida Ugovora o najmu bez obzira na razlog raskida, kao i u slučajevima u kojima su oduzimanje vozila i odustajanje od Ugovora o najmu nužni za zaštitu vlasničkih prava Najmodavca te njegovih pravnih interesa (npr. korištenje vozila suprotno Ugovoru o najmu ili svrsi korištenja, utemeljena sumnja na namjeru prijevare Najmoprimca i ostale okolnosti koje pokazuju da bi Najmodavac mogao pretrpjeti neposrednu ili značajnu štetu).

Najmoprimac odgovara Najmodavcu za sve troškove oduzimanja vozila, kao i za svu procijenjenu štetu i gubitak dobiti koji se računa kako je opisano u točki 2. predmetnih općih uvjeta.

 

5. KILOMETRAŽA:

U razdoblju iznajmljivanja vozila kilometraža se očitava s pomoću tvornički postavljenog i učvršćenog odometra. Najmoprimcu je zabranjena svaka aktivnost prepravljanja tvornički postavljenog odometra ili kontrolne ploče. Najmoprimac se obvezuje u slučaju oštećenja brtve, odnosno odometra obavijestiti najbliži ured Najmodavca u kojemu će dobiti sve potrebne upute. Ako to ne učini, Najmoprimac je obvezan plaćati Najmodavcu po 300 km za svaki dan najma u skladu s važećim cjenikom.

6. GORIVO:

Cijena najma ne uključuje gorivo. Iznajmljeno se vozilo dostavlja Najmoprimcu s punim spremnikom i mora se vratiti Najmodavcu u istom stanju. Ako spremnik nije pun, Najmodavac može naplatiti Najmoprimcu ne samo gorivo koje nedostaje, nego i trošak dopunjavanja gorivom u skladu s važećim cjenikom. Jedine su iznimke električna vozila, koja se ne moraju dostaviti pune baterije, ali niti s manje od 20 % napunjenosti baterije. U slučaju da razina napunjenosti baterije nije dostatna za dostavljanje vozila do najbliže postaje za punjenje, Najmodavac zadržava pravo naplate troškova vuče vozila Najmoprimcu u skladu s važećim cjenikom.

7. ODRŽAVANJE:

Najmoprimac se obvezuje na korištenje iznajmljenog vozila u uobičajene svrhe tijekom razdoblja najma i na brigu o održavanju s dužnom revnošću i sukladno s primjerenim tehničkim i ostalim uputama, preporukama i dobrim poslovnim praksama te na obavještavanje Najmodavca o bilo kakvim mogućim kvarovima bez odgode. Svako postupanje protivno prethodno navedenom znači da Najmoprimac krši ugovorne obveze. U slučaju oštećenja iznajmljenog vozila ili štete na iznajmljenom vozilu nastale zbog nepoštivanja odredbi najma utvrđenih u ovom članku, Najmoprimac je obvezan nadoknaditi svu počinjenu štetu.

 

8. KVAROVI:

U slučaju kvarova, Najmoprimac se obvezuje obavijestiti Najmodavca bez odgode, a Najmodavac mu na temelju primljenih informacija daje upute za daljnje postupanje. Popravke nužne za nastavak puta vrše isključivo stručnjaci.      U slučaju zamjene bilo kojih dijelova, potrebno je predočiti originalni račun za rezervne dijelove. Ako popravak nije izvršen u skladu s propisanim uputama, Najmodavac ne uvažava predmetne pritužbe. Moguća šteta koja proizađe iz nepridržavanja uputa Najmodavca i predmetnih uvjeta i odredbi najma isključiva je odgovornost Najmoprimca.

9. OSIGURANJE I OBVEZE:

Tijekom korištenja iznajmljenog vozila, u skladu s propisima, uvjetima i odredbama predmetnog Ugovora o najmu, Najmoprimac je osiguran od odgovornosti za postupke trećih osoba. Sve ponude Najmodavca uključuju osnovno osiguranje s priznatim troškovima i oslobođenjem od obveza pokrivanja troškova štete nastale sudarom, oslobođenje od obveza pokrivanja troškova krađe te zaštitu od odgovornosti za postupke trećih osoba.   Višak obveza jest najveća količina vozačeve odgovornosti u slučaju štete na iznajmljenom vozilu počinjene tijekom razdoblja iznajmljivanja. Oslobođenje od obveze pokrivanja troškova štete nastale sudarom ne pokriva štetu na gumama, vjetrobranu, prozorima i šasiji, oštećenje ili gubitak dokumenata ili ključeva automobila, štetu uzrokovanu nepažnjom vozača (pogrešno gorivo i slično) ili vožnju pod utjecajem droga i/ili alkohola. Osiguranje ne pokriva ni otuđenje vozila i/ili uništenje vozila i njegovih dijelova. Osigurano je vozilo osigurano samo za vrijeme važenja predmetnog Ugovora o najmu. Nakon njegova isteka – osim ako se Ugovor o najmu ne produži – Najmodavac nije odgovoran za nesreće ili ostale oblike štete, protupravno prisvajanje, odnosno uništavanje iznajmljenog vozila ili njegovih dijelova; sve navedeno predstavlja osobne stvari Najmoprimca, stoga je Najmoprimac obvezan u cijelosti otplatiti moguću štetu, neovisno o osiguranju iznajmljenog vozila. Ako je osiguranje za uništeno ili izgubljeno vozilo nedostatno za pokrivanje štete koju je pretrpio Najmodavac, Najmoprimac je obvezan otplatiti svu štetu u roku od 5 (pet) dana od dana kada Najmodavac pošalje obavijest e-poštom na adresu e-pošte koju je dao Najmoprimac ili u roku od 5 (pet) dana od dana kada Najmodavac pošalje preporučeno pismo na poštansku adresu koju je dao Najmoprimac a koja se nalazi u Hrvatskoj, ili u roku od 8 (osam) dana od dana kada Najmodavac pošalje obavijest preporučenom poštom na adresu koju je dao Najmoprimac a koja se nalazi u inozemstvu. Prije stvarnog iznajmljivanja Najmoprimac može kupiti paket osiguranja od Najmodavca, što smanjuje jamčevinu i iznos depozita. Bez obzira na to je li odgovornost za štetu na iznajmljenom vozilu otkupljena ili ne i bez obzira na to je li šteta nastala krivnjom Najmoprimca ili ne, Najmoprimac je u potpunosti odgovoran:

a.) za štetu unutrašnjosti vozila, kao i za štetu na vozilu i pripadajućoj opremi koju ne pokriva osiguravajuće društvo;b.) za štetu ili trošenje spojnica, pregrijavanje diskova kočnica, uništavanje zvuka za uzbunu ili trube ili za uzrokovanje neuravnoteženosti osovine;b.) ako je šteta nastala za vrijeme dok je Najmoprimac bio pod utjecajem alkohola, droga, drugih opojnih sredstava ili lijekova, odnosno drugih psihoaktivnih tvari za koje se zna da je nakon njihova konzumiranja preporučeno ne voziti ili je zabranjena vožnja;

c.) za svaku štetu počinjenu namjerno ili zbog nepažnje; d.) za svaku štetu nastalu zbog vozačeva neposjedovanja valjane vozačke isprave u vrijeme nastanka štete;

e.) za svaku štetu nastalu sudarom bez zaustavljanja, bez obzira na to je li sudar krivnja vozača ili ne;

f.) za svaku štetu koja proizlazi iz upotrebljavanja vozila u svrhe protivne odredbama iz članka 2. predmetnih uvjeta i odredbi;

g.) za štetu nastalu u područjima ili državama isključenih iz osiguranja vozila (krizna područja, ratne zone ili moguće ratne zone i slično);

h.) za štetu u ostalim slučajevima koje ne pokriva osiguravajuće društvo ili ako troškovi prelaze ograničenje osiguranja i slično bez obzira na to je li Najmoprivac kriv ili ne te

i.) u slučaju neuspješne parnice protiv trećih osoba te za svu štetu, sve troškove i naknade.

Najmoprimac je odgovoran Najmodavcu i za štetu koju je uzrokovala treća osoba u razdoblju u kojemu je snosila rizik za iznajmljeno vozilo, odnosno korištenje vozila, bez obzira na to je li kriva za to ili ne te uzimajući u obzir navedene odredbe. Nadalje, Najmoprimac u cijelosti snosi troškove svih zahtjeva za naknadu štete koju potražuju treće osobe a koje osiguravajuće društvo ne pokriva u cijelosti.

 

10. OBVEZE NAJMOPRIMCA U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE:

U slučaju štete, uništenja, oduzimanja ili krađe iznajmljenog vozila ili ako je iznajmljeno vozilo uključeno u bilo kakvu nesreću koja bi mogla izazvati spor između Najmodavca i Najmoprimca ili između Najmoprimca i trećih osoba, Najmoprimac je obvezan obavijestiti Najmodavca bez odgode. Nadalje, Najmoprimac je obvezan bez odgode obavijestiti policiju o krađi i nesreći, odnosno o počinjenoj šteti. Najmoprimac se obvezuje štititi interese Najmodavca i osiguravajućeg društva Najmodavca u slučaju prometne ili druge nesreće, odnosno u slučaju štete izazvane iznajmljenim vozilom tako da:

a.) zabilježi imena i adrese svih uključenih sudionika i svjedoka te registracijske oznake uključenih vozila;

b.) ne napušta oštećeno vozilo dok se ono ne osigura i ne ukloni s mjesta nesreće;

c.) ne prizna krivnju trećim osobama;

d.) odmah pozove policiju za bilo koji događaj, obavijesti je o nesreći, čeka policiju, čeka da se sastavi službeni očevidnik, pribavi kopiju očevidnika i pruži prvu pomoć unesrećenima ako ih bude te

e.) u cijelosti ispuni Europsko izvješće o prometnoj nesreći, napravi skicu nesreće i da svoju izjavu koju podnosi Najmodavcu bez odgode. U slučaju nastanka štete neovisno o tome je li iznajmljeno vozilo dijelom ili u cijelosti oštećeno, odnosno protupravno prisvojeno, Najmoprimac je obvezan sačuvati dokaze o događaju i pribaviti popratnu dokumentaciju; ta je dokumentacija nužna za podnošenje zahtjeva za naknadu štete. Ako Najmoprimac ne postupi u skladu s predmetnim člankom, obvezan je platiti Najmodavcu, koji može od Najmoprimca tražiti isplatu procijenjene štete i gubitka dobiti izračunane kako je opisano u drugoj točki općih uvjeta.

11. GUBITAK VLASNIŠTVA:

Najmodavac nije odgovoran za vlasništvo Najmoprimca ili vlasništvo druge osobe koje je Najmoprimac ostavio u ili na iznajmljenom vozilu, u mogućem zamjenskom vozilu ili u poslovnom prostoru Najmodavca. Najmoprimac je odgovoran za gubitak vlasništva, kao i štetu i/ili uništavanje vlasništva kako je navedeno u prethodnoj rečenici te nema pravo na potraživanje isplate odštete niti na druga potraživanja prema Najmodavcu. Najmoprimac je u potpunosti odgovoran za svaki mogući gubitak vlasništva Najmodavca primljenog u vezi s predmetnim Ugovorom o najmu, kao što su ključevi vozila, dokumenti i slično. U slučaju da se bilo koji od navedenih gubitaka dogodi, Najmodavac će dostaviti Najmoprimcu novu kopiju/duplikat predmeta izgubljenog u razdoblju trajanja najma, a sve troškove snosi isključivo Najmoprimac, uključujući troškove dostave navedene u važećem cjeniku.

12. POŠTIVANJE PROMETNIH PROPISA:

Najmoprimac je odgovoran za sve obveze koje proizlaze iz nepoštivanja prometnih propisa, nepropisnog parkiranja ili ostalih načina kršenja propisa dok koristi iznajmljeno vozilo te se obvezuje poštivati propise. Najmoprimac se ujedno obvezuje preuzeti odgovornost za sve obveze u vezi s nastalom štetom. Sve moguće mandatne novčane kazne ili druge kazne koje je prouzročio Najmoprimac, odnosno kazne izrečene Najmoprimcu (ili putniku u vozilu/vozaču) tijekom razdoblja najma obvezan je platiti Najmoprimac i/ili se stavljaju izravno na račun Najmoprimca. Navedena odgovornost Najmoprimca traje i nakon raskida predmetnog Ugovora o najmu ako kazne, odnosno oštećenja proizlaze iz vremena u kojemu je Najmoprimac iznajmio vozilo (tijekom razdoblja najma). U tom slučaju, kada je Najmodavac obvezan proslijediti podatke o Najmoprimcu nadležnim tijelima (policiji ili općinskom osiguranju), Najmodavac može Najmoprimcu naplatiti i manipulativne troškove u skladu s važećom tarifom.

13. PUTOVANJE U INOZEMSTVO:

U slučaju da iznajmljeno vozilo preko noći ostane u inozemstvu, Najmoprimac je obvezan parkirati ga u hotel ili drugu zaštićenu garažu.

14. KRAĐA I POŽAR:

Najmoprimac se obvezuje ne ostavljati iznajmljeno vozilo otključanim i posebno paziti na moguće izvore vatre. Najmoprimac je u slučaju krađe ili požara obvezan slijediti isti postupak kakav je određen u točki 10. o slučaju štete.

 

15. PLAĆANJA, ODGODE, JAMSTVA, TROŠKOVI:

Najmoprimac se obvezuje platiti naplaćeni iznos u trenutku rezerviranja, na preuzimanju ili u dogovorenom vremenskom razdoblju (pravni subjekt s ugovorom o suradnji). U slučaju da Najmoprimac to ne učini, može izgubiti pravo na mogući rabat koji je možda prethodno imao; nadalje, dodaju se zakonske zatezne kamate. Od naplate dospjelih potraživanja nakon dogovorenog razdoblja, prvo se utvrđuju mogući troškovi naplate i zatezne kamate, a tek onda neplaćene naknade, troškovi i štete. Da bi se osiguralo izvršavanje obveza i odgovornosti Najmoprimca, Najmoprimac dopušta prebacivanje sredstava sa svoje kreditne kartice u korist Najmodavca, što Najmodavcu nakon raskida najma omogućuje da naplaćenu svotu djelomično ili u cijelosti nadoknadi iz rezerviranih sredstava. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu koja proizađe iz najma ili zbog nepoštivanja uvjeta Ugovora o najmu i predmetnih uvjeta i odredbi te za sve gubitke, troškove, takse i ostale izdatke, posebno za troškove suđenja i izvansudskog ostvarivanja prava bez parnica, troškove odvjetnika, osiguranja, mogućeg oduzimanja jednog ili više vozila, kao i za svu štetu koja je nastala kao izravna ili neizravna posljedica odgode. Najmodavac može zahtijevati da Najmoprimac plati svu štetu, naknade ili moguću izgubljenu dobit ako Najmoprimac ne poduzme nikakve mjere ili ako mjere nisu dostatne za isključivanje pravnih, tehničkih ili ekonomskih neupotrebljivosti iznajmljenog vozila ili ako je korištenje iznajmljenog vozila smanjeno. U slučaju da Najmoprimac počini novu štetu ili prometni prekršaj, Najmodavac može naplatiti Najmoprimcu administrativne troškove vođenja takvih postupaka u skladu s važećim cjenikom.

16. PROMJENE UGOVORA O NAJMU I OPĆIH UVJETA I ODREDBI NAJMA:

Tijekom razdoblja najma nije moguće mijenjati odredbe ili uvjete iz Ugovora o najmu niti iz općih uvjeta i odredbi.

17. PRAVO NA ODBIJANJE MOGUĆEG NAJMOPRIMCA:

Provođenjem dužne revnosti da bi se zaštitili poslovni interesi Najmodavca, Najmodavac može bilo kada prije potpisivanja Ugovora o najmu i bez davanja razloga odbiti potencijalnog Najmoprimca i ne predati mu vozilo, čak i ako je rezervacija vozila možda već ranije bila potvrđena.

18. NAKNADA ZA ODUZIMANJE VOZILA:

U slučaju da nadležna tijela oduzmu vozilo tijekom razdoblja najma zbog ponašanja i/ili krivnje i/ili nepažnje Najmoprimca, Najmoprimac je obvezan platiti naknadu za oduzimanje vozila u skladu s važećim cjenikom Najmodavca, kao i bilo koji gubitak dobiti koji će biti dodan dnevnoj cijeni najma sukladno s preporučenim cjenikom Najmodavca (popis preporučenih prodajnih cijena u poslovnicama) za svaki dan u kojemu se vozilo ne može koristiti.

19. ZAŠTITA PODATAKA:

Potpisivanjem predmetnog Ugovora o najmu Najmoprimac se upoznaje s informacijama i slaže se s time da Najmodavac može:

a.) u svrhe izvršavanja Ugovora o najmu koristiti osobne podatke Najmoprimca da bi se ispunile ugovorne obveze i ostvarila prava iz ugovornog odnosa;

b.) ako je potrebno, dostaviti podatke Najmoprimca osiguravajućem društvu, jamcu, mjerodavnim nadležnim tijelima i sudu;

c.) u skladu s pravnim obvezama zadržati prikupljene podatke Najmoprimca 10 (deset) godina (izdavanje računa), čak i nakon raskida Ugovora o najmu.

20. ZAVRŠNE ODREDBE:

Sve sporove koji proizađu u vezi s odredbama iz predmetnog Ugovora o najmu, odnosno u vezi s uvjetima i odredbama najma, riješit će Upravni sud u Ljubljani koji ima sudsku nadležnost nad predmetom. Svi sporovi u vezi s odgovornosti za obveze iz predmetnog Ugovora o najmu i uvjeta i odredbi najma koji se mogu pojaviti između Najmoprimca kao fizičke osobe, odnosno ovlaštene osobe Najmoprimca kao pravne osobe i svih vozača, isključivo su sporovi između navedenih klijenata i ni na koji način ne utječu na prava Najmodavca prema navedenim osobama (pojedinačna odgovornost navedenih osoba za obveze unutar predmetnog Ugovora o najmu i uvjeta i odredbi najma) jer Najmodavac kao potpisnik predmetnog Ugovora o najmu jamči da su sve navedene osobe upoznate s odredbama ovih uvjeta. Ovi su uvjeti sastavljeni na slovenskom i engleskom jeziku te su obje verzije jednako vjerodostojne. Ovi su uvjeti valjani i primjenjuju se tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o najmu, koji se sklapa tijekom razdoblja valjanosti tih uvjeta.

Najmodavac: AVANT CAR d.o.o., Zagreb, 01.03.2020.

 

Izjava o privatnosti

Avant Car je svjestan važnosti vaše privatnosti, zato ulaže napore kako bi zaštitio osobne podatke svojih korisnika. Namjera naše Izjave o privatnosti je, da vas obavijestimo o svojoj politici privatnosti te o mogućnostima, koje imate kod prikupljanja i korištenja podataka na mreži. Izjava o privatnosti je dostupna na dnu svake Avant Car internet stranice.

Prikupljanje osobnih podataka

Internet stranice Avant Cara moguće je posjetiti bez identifikacije ili davanja osobnih informacija. Na nekim stranicama morate unijeti svoje osobne podatke, na primjer adresu e-pošte, ime, osobnu ili poslovnu adresu, broj telefona i ostalo, kako bi mogli provesti vašu narudžbu ili zahtjev. Osobne podatke nam morate dostaviti u sljedećim primjerima:

  • Prilikom registracije na internetskoj stranici Avant Cara,
  • Prilikom korištenja sistema internet rezervacija Avant Cara,
  • Prilikom ispunjavanja obrazaca za kontakt na internetu,
  • Prilikom sudjelovanja u online istraživanjima i marketinškoj kampanji,
  • U slučaju vašeg zahtjeva za uključenjem u imenik e-pošte Vi kao korisnici isključivo ste odgovorni za vjerodostojnost osobnih podataka i kontakt informacija.
  • Prikupljene kontakt informacije koristimo kako bi kontaktirali korisnika, kada je to potrebno ili to korisnik sam želi. U svakom trenutku možete otkazati dozvolu za korištenje vaših osobnih podataka. U tom slučaju će Avant Car napraviti sve potrebno kako bi odmah ispunili vaš zahtjev. Pristup određenim Avant Car internet stranicama, uslugama, proizvodima ili aktivnostima zahtijeva korištenje lozinke. Korisnik je isključivo odgovoran za zaštitu tajnosti svoje lozinke.
Korištenje osobnih podataka

Avant Car koristi vaše osobne podatke kako bi proveo vašu narudžbu ili zahtjeve te za komunikaciju s vama: za odgovor na vaše pitanje, slanje marketinških materijala ili obavijesti. Osobne podatke i kontakt informacije upotrebljavati ćemo samo za namjenu za koju su bili prikupljeni, u skladu s vašim dopuštenjem. Uvijek ćemo vas prethodno obavijestiti o prikupljanju osobnih podataka i o namjeri prikupljanja istih. U slučaju prikupljanja ili korištenja podataka za druge namjene izvan navedenih, za koje ste ih ustupili, kontaktirati ćemo vas radi dobivanja suglasnosti.

Briga za zaštitu osobnih podataka

Avant Car je obavezan zaštititi podatke koje nam ustupite. Neovlašteni pristup do njih, njihovo korištenje i razotkrivanje sprječavamo s brojnim različitim sigurnosnim tehnologijama i postupcima. Kada je potrebno na našim se internet stranicama koristi SSL-protokol za povećanje sigurnosti prijenosa povjerljivih podataka. Unutar Avant car poduzeća podatke čuvamo u stalno kontroliranim računalnim sistemima s ograničenim pristupom na nadziranim mjestima.

Otkrivanje osobnih podataka trećim osobama

Avant Car osobne podatke o svojim korisnicima bez njihove suglasnosti neće proslijediti niti jednoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Zadržavamo pravo pristupanju i otkrivanju osobnih podataka s namjenom poštivanja zakona. Ispunjavamo zakonske zahtjeve, koristimo podatke u pravnim postupcima ili štitimo prava i imovinu poduzeća Avant car ili naših klijenata. Kod suradnje s drugim poduzećima, koja za Avant Car obavljaju posebne usluge, Avant Car im omogućava pristup tim podacima, koji su neophodni za izvedbu njihove usluge. Ti suradnici su ugovorno vezani čuvati privatnost tih podataka i smiju ih koristiti isključivo za izvršavanje svog posla.

Korištenje kolačića i tehnologije za praćenje

Internet stranice Avant Cara upotrebljavanju takozvane kolačiće, datoteke koje korisniku omogućavaju prikaz i korištenje naših internet stranica, prilagođene njegovim željama. Kolačić je mala tekstualna datoteka, koju internet poslužitelj pohrani na disku vašeg računala. Njegova glavna namjena je, da u računalo pohrani vaše postavke i druge podatke, tako da ih prilikom vašeg sljedećeg posjeta našim stranicama ne treba ponovno unositi. S kolačićem nije moguće pokretati programe ili zaraziti računalo virusom. Kolačić nam ne omogućava nikakav pristup vašem sustavu ili osobnim podacima. Korištenje kolačića je ustaljen postupak na većini internet stranica. Standardne postavke preglednika omogućavaju korištenje kolačića. Kada se ne slažete s njihovim korištenjem, promijenite postavke preglednika tako da nije moguće preuzimanje kolačića, međutim to može ograničiti mogućnosti vaše komunikacije s internet stranicom Avant Cara. Čak i ako kolačiće prihvatite, lako ih poslije obrišete s alatima vašeg preglednika. Kolačiće koristimo isključivo s namjenom, kako bi svoju internet stranicu Avant car prikuplja također podatke o vašem korištenju naše internet stranice i usluga. S našim alatima za analizu internet mjesta lako na primjer iz vašeg preglednika prikupimo informacije o tome, s koje internet stranice ste došli, s kojim preglednikom i ključnim riječima ste nas potražili , koje stranice ste pregledali na našoj internet stranici te kakve dodatke, kakvu visinu i širinu upotrebljava vaš preglednik. S različitim tehnologijama praćenja lako prikupljamo informacije o tome, koje internet stranice posjećujete i koje veze otvarate, te o ostalim aktivnostima, o kojima možete saznati na našoj internet stranici. Pored toga prikupljamo uobičajene informacije koje preglednik pošalje svakoj posjećenoj internet stranici, na primjer IP adresu, vrstu i jezik preglednika, vrijeme pristupa i

Promjene Izjave o privatnosti

Izjava o privatnosti je bila zadnje promijenjena u svibnju 2009. Izjavu lako povremeno ažuriramo sukladno s promjenama naših usluga i na temelju povratnih informacija korisnika. Sve promjene izjave ćemo objaviti na ovom mjestu i ažurirati ćemo datum zadnje promjene. U slučaju znatnih promjena obavijetiti ćemo vas na vidljivom mjestu ili s izravnom obavjesti.

Vaša pitanja i prijedlozi

U slučaju bilo kakvih pitanja, zabrinutosti ili prijedloga u vezi s našim prikupljanjem , korištenjem ili otkrivanjem vaših osobnih podataka, molimo vas, da nam ih uputite putem internet obrasca ili kontaktirajte naš Centar za korisničku potporu.

 

Klauzula o zaštiti osobnih podataka

Mi smo upravitelj vaših osobnih podataka koje ste nam dali na ovom suglasnošću (ime i prezime, telefonski broj, e-mail adresa, adresa, mjesto itd.). Vaši osobni podaci koriste se u svrhu izrade ponude prema Vašem zahtjevu putem internet stranice. Osobni podaci će biti pažljivo pohranjeni za svrhu za koju su prikupljeni i sukladno vremenskim razdobljima navedenim u ovim Pravilima o privatnosti. Ako ne dozvolite korištenje Vaših osobnih podataka nažalost nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam uslugu najma vozila.

U cilju pružanja najveće moguće kvalitete usluge, te informiranja o našim uslugama i novostima iz ponude (izravni marketing), Vaša e-mail adresa bit će uključena u našu bazu poruka o usluzi rent-a-car. Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga je naš legitimni interes. E-mail adresa bit će pohranjena do vašeg zahtjeva o prekidu obrade, a mi se obvezujemo da ćemo periodično provjeriti postojanje svrhe obrade osobnih podataka, što znači provjeravanje svrhe svake dvije godine od kraja kalendarske godine u kojoj smo dobili vašu e-mail adresu. Obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga može se prekinuti u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u tu svrhu. Ukoliko više ne želite primati obavijesti o našim uslugama, iste možete otkazati u bilo kojem trenutku slanjem pisane poruke “Odjava” na e-mail: privatnost@avantcar.hr

Obvezujemo se da Vaše osobne podatke nećemo slati izvan EU ili EEA bez odgovarajuće razine zaštite. Vaši osobni podaci mogu se proslijediti u Sjedinjene Države. U slučaju dijeljenja osobnih podataka, provjerit ćemo prije posredovanja da li su naši izvršitelji u SAD-u uključeni u EU-US Program zaštite privatnosti (tj. Privacy Shield).

Vaša su prava: pravo ispravka, otkaz pristanka, pristup osobnim podacima, prijenos podataka, brisanje osobnih podataka, ograničenja obrade, žalba i podnošenje prigovora na:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10000 Zagreb
Tel. 00385 (0) 1 4609-000
Fax. 00385 (0) 1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Više informacija o zaštiti osobnih podataka možete pronaći u Izjavi o privatnosti, koja je dostupna na web stranici www.avantcar.hr. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se i direktno obratiti našoj ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka putem maila: privatnost@avantcar.hr.